Scroll to Top

El número 12 de este año de la revista Weekly Shonen Sunday S (Shogakukan) ha revelado que el manga Imawa no Kuni no Alice, de Haro Asō, finalizará...

El número 51 de la revista Weekly Young Magazine (Kodansha) publicó un one-shot titulado Kaisha ni Utsu no Shindansho Dashite Kanojo ni wa Chouki Shucchou...